Viessman
Hame
EP Energy Invest
PSG
BMW
Meopt
EGAP
Alpine
Atex

Mládež

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA MLÁDEŽE V BIATLONU

Projekt sportovních center mládeže v biatlonu

Sportovní centrum mládeže dále jen „SCM“ v biatlonu je vyšším článkem přípravysportovních talentů, které navazují na činnost základních článků, tzn. jednotlivých klubů biatlonu. V klubech, pod vedením dobrovolných trenérů získávají mladí adepti biatlonu základní střelecké a lyžařské dovednosti a rozvíjejí se jejich základní pohybové schopnosti.

V SCM působí na další vývoj mladých nadějí profesionální trenéři, kteří jsou přímo řízeni Českým svazem biatlonu a spolupracují s dalšími dobrovolnými trenéry v příslušných klubech biatlonu.

Činnost SCM je provozována podle jednotných organizačních, ekonomických a metodických pravidel. Nadřízeným stupněm je sekce biatlonu, která část pravomocí předala vedoucímu trenérovi biatlonu – pracovníkovi svazu. Tento je členem sekce biatlonu, kde předkládá hodnocení činnosti jednotlivých center, návrhy na zařazení a případně vyřazení sportovců z péče SCM, zpracované komisí mládeže. Komisi mládeže předsedá člen výboru ČSB a tvoří ji vedoucí trenér biatlonu a vedoucí trenéři jednotlivých SCM.Úkolem SCM je připravovat talentované sportovce k vystoupení na soutěžích ME a MS juniorských kategorií a předávat tyto sportovce do další přípravy zabezpečující přípravu reprezentantů v olympijském sportovním odvětví. V současné době je tato vrcholová příprava reprezentantů soustředěna do sportovního centra MV - oddíl biatlonu a lyžování v Jablonci nad Nisou a detašovaného centra v Letohradě.Při výběru míst ke zřízeni SCM byly a jsou posuzovány odborně-technické podmínky pro činnost jednotlivých center. Na prvním místě je to biatlonová malorážková střelnice napojená na asfaltovou kolečkovou dráhu, umožňující komplexní trénink biatlonu, na druhém místě střelnice ve vlastnictví ČSB nebo klubu, která zaručuje neomezený trénink, za třetí blízkost (dosažitelnost) běžeckých lyžařských tratí v návaznosti na provádění komplexního tréninku v zimních měsících. V neposlední řadě je posouzen i potenciál a zázemí klubů biatlonu, působících v místech SCM a jejich dosavadní práce s talentovanou mládeží včetně výchovy pro reprezentaci. Všechna současná SCM navazují na svou předchozí dlouhodobě úspěšnou činnost v oblasti Tréninkových středisek mládeže (TSM) a Středisek vrcholového sportu (SVS).

SCM v biatlonu jsou od 1.7.2000 zřízena v Jablonci nad Nisou při klubech biatlonu SKP Jablonec a SG Jablonec n.N. a při klubech biatlonu v Jilemnici a v Letohradu. Tento systém se během uplynulých let plně osvědčil.Vzhledem k problematice přesunů sportovců z místa bydliště do center mládeže ale zvažujeme i otázky související s možností zřízení některých detašovaných pracovišť v místech s menším počtem sportovců a zaručujících realizaci kvalitní přípravy pod odborným vedením. Uvažovanými detašovanými pracovišti pro další období jsou Bystřice pod Hostýnem a Nové Město na Moravě, kde vyrostlo v poslední době velmi kvalitní technické zázemí. Zvláště posledně jmenované centrum bude patřit k nejkvalitnějším biatlonovým areálům světové úrovně. Zde však nyní především záleží na práci a možnostech místních klubů a na sportovních podmínkách k přípravě.Velmi úzká spolupráce SCM v biatlonu je se Sportovními gymnázii, která působív Jablonci n.Nisou a v Jilemnici. Právě možnost spojení studia se sportovní přípravou dává možnost zajištění přípravy pro talenty z celé ČR, kterým mohou být nabídnuty jak kvalitnější tréninkové možnosti, tak i studijní podmínky se zajištěným ubytováním a stravováním. Výhodné je i spojení trenérského zabezpečení SCM a SG. Biatlon a jeho trénink není možno realizovat ve velkém počtu sportovců, manipulujících se střelnou zbraní. 1 trenér zvládá odborný dohled max. 6 - 8 sportovců při práci na střelnici. Na výkonnost sportovců zabezpečovaných SCM jsou kladeny velké požadavky a tyto nemusí splnit každý zejména začínající studující sportovec na SG. Od těchto sportovců očekáváme nárůst výkonnosti a prosazení se do péče SCM ve druhém roce studia, kdy se sžijí s novým prostředím a formou studia. Současně zde musí dojít ke vzájemné shodě trenérů a vzájemné spolupráci při přípravě a vedení zařazených mladých talentů.

Do sportovních center mládeže v biatlonu jsou v souladu „Zásadami“ zařazováni sportovci v dorosteneckých a juniorských kategoriích tzn. v našem olympijském sportu ve věku 15 - 21 let /juniorská kategorie je ve smyslu pravidel ve věku 20 – 21 let/. Jsou to tedy sportovci provádějící přípravu již s malorážnou zbraní. Výjimečně, na základě udělené výjimky, mohou být do péče zařazeny talenty ve věku 14 let, případně max. i do věku 23 let.   Sportovci jsou pak podle zájmu,  místa bydliště a typu studia zařazeni do jednotlivých SCM. V jednom centru může být soustředěno 8 - 16 biatlonistů ve věku od 15 - 21 let, přičemž může být využito i detašovaného pracoviště. Celkový počet zařazených sportovců je limitován finančními možnostmi, momentálně jsme schopni zabezpečit maximálně 48 sportovců.

Počet a výběr sportovců, kteří jsou zařazeni do SCM je určován a schvalován na základě návrhů vedoucích trenérů SCM, v souladu s kritérii výběru sportovců do SCM vždy v měsíci dubnu po skončení za vyhodnocení závodní činnosti. Zařazování (ale i vyřazování) je prováděno na základě výkonnosti v rámci celé ČR (republikový žebříček, příp. MČR), s přihlédnutím na základní funkční předpoklady (LPS FTVS – Ing. Bunc) a centrálního kontrolního testování v terénu. Přihlíží se i k na morálně-volním vlastnostem sportovce.

K dořešení návaznosti na projekt zřízení SCM je především otázka péče o vybrané sportovce – juniorské reprezentanty ve věku nad 21 let přecházející do seniorských kategorií – reprezentační naděje (22 - 23 let), kteří se nenominují během 1-3 let do úzkého "6-ti" členného "A" družstva a tím pro ně nastávají neřešitelné finanční problémy, kvůli kterým nám část talentovaných sportovců končí se svojí závodní činností. Veškeré naše úsilí a finanční prostředky do nich vynaložené v dorosteneckém věku se ztrácejí do nenávratna. Mrzí nás to o to víc když vidíme, že náš systém je plně funkční, že sportovci vyprodukovaní SCM (mistři světa a Evropy v dorosteneckých resp. juniorských kategoriích) se nyní úspěšně prosazují i v seniorských kategoriích, viz Michal Šlezingr, Ondra Moravec, Petr Hradecký, Magda Rezlerová, Zdeňka Vejnarová a další.

Projekt  Talentovaná mládež

V rámci projektů MŠMT, Programu III – Sportovní talent, podporujeme talentované sportovce už resp. ještě nezařazených do systému SCM. Snažíme se tak prostřednictvím klubů podpořit perspektivní sportovce, kteří z různých důvodů momentálně nesplňují daná kritéria, ať věková, výkonnostní či zdravotní nebo nemohou být zařazeni ze studijních resp. sociálních důvodů. V současnosti takto podporujeme a sledujeme více než 30 talentovaných biatlonistů na různých úrovních.

Projekt  Sportovní třídy

Projekt Sportovních tříd (ST) je nejnižším článkem přípravy sportovních talentů, podporovaných v rámci programů MŠMT. Celkem (včetně výše zmíněných) pracuje v tomto článku systému momentálně 8 biatlonových ST, v Letohradě, Jilemnici/Vrchlabí, Jáchymově, Rožnově p.R., Harrachově, Jablonci n.N., Břidličné a Novém Městě na Moravě.

Smyslem tohoto článku je poskytnout větší možnost sportovní přípravy prostřednictvím navýšeného počtu hodin TV ve spolupráci s příslušnými sportovními kluby biatlonu. Celkem takto podporujeme více než 60 mladých sportovců.

SCM - Letohrad

Dislokace SCM v biatlonu - Letohrad

Dlouhodobě nejúspěšnější SCM při Klubu biatlonu OEZ Letohrad, spolupracující kluby biatlonu a lyžování v nejbližším okolí ale i v Novém Městě na Moravě, Rožnově p.R., Břidličné, Trutnově, Vrchlabí aj.

Jedná se o největší mládežnický klub biatlonu v ČR, zabývající se kategoriemi od nejmladšího žactva až po seniory. V posledních 4 letech se členové SCM výrazným způsobem podíleli na medailových umístěních na MSJ, MSD, MEJ a EYOF, Ti nejúspěšnější jsou od  loňského a letošního roku zařazeni do péče centra MV v Jablonci nad Nisou (Šlezingr, Moravec, Hradecký…) a jsou zároveň členy seniorských RD. Pracují zde 2 profesionální trenéři a 1 profesionální trenér pro sportovní třídy u ZŠ, 10 dobrovolných trenérů se zhruba 80 sportovci. Klub vlastní kvalitní materiálně-technické zázemí, mj. kolečkovou dráhu (1,5 km) spojenou s malorážkovou střelnicí s 20 střeleckými stanovišti s možností využití především v letní přípravě, ale při optimálních sněhových podmínkách i v zimním období. V případě nepříznivých podmínek se využívá náhradních běžeckých tratí cca 30 km od Letohradu v Říčkách v Orlických horách a na Suchém Vrchu.

Ve svém sportovním biatlonovém areálu využívá provozní budovu s ubytovací kapacitou (cca 30 lůžek), kuchyňkou a sociálním zařízením a další menší budovu s kancelářemi trenérů a zázemím pro jednotlivé tréninkové skupiny. Celý areál včetně technického zázemí, střelnice, kolečkové dráhy, provozní budovy, posilovny v přírodě a krosových běžeckých stezek je vybudován na pozemcích města (bezplatný pronájem). Město a jeho starosta činnost klubu podporují.  Díky firmě OEZ má klub i velmi dobré finanční a technické zázemí.

Od 1. 9. 2000 ve spolupráci se ZŠ Komenského je zde otevřena sportovní třída s rozšířenou výukou TV od 6. třídy, od 1.9.2002 s plnou podporou a příspěvkem MŠMT ČR na sportovní třídy. Žáci sportovních tříd přecházejí na Gymnázium v Žamberku, soukromé gymnázium v Letohradě a na SPŠ + SOU v Letohradě, které už dnes garantují možnost studia sportovcům. V současnosti je zde zařazeno 14 sportovců.

Vedoucím trenérem SCM je od letošního roku Michal Málek, bývalý ved. trenér Mgr.Vlastimil Vávra se momentálně soustřeďuje na vedení svých svěřenců v seniorské reprezentaci.

SCM - Jilemnice

Dislokace SCM v biatlonu - Jilemnice

SCM pracuje při Klubu biatlonu Jilemnice a jeho členy jsou studenti SG Jilemnice a žáci sportovní třídy na ZŠ Jilemnice a ZŠ Vrchlabí. Do klubu směřují někteří sportovci z klubů v Břidličné a v Harrachově.

I v tomto místě působila původně TSM a následně SVS-M pro biatlon. Z Jilemnice se rekrutuje řada současných a bývalých biatlonistů - reprezentantů. Práce zde má dlouholetou tradici a prokazuje výborné výsledky. I zde se osvědčila propojenost se SG, kde zabezpečujeme studující sportovce dorostenecké a juniorské kategorie ve věku 15-20 let. Momentálně je zde v SCM zařazeno 11 sportovců, většina jsou studenty SG a v oblasti talentované mládeže je to dalších 6 sportovců. S rozjezdem sportovní třídy na ZŠ v Jilemnici a na ZŠ Vrchlabí došlo i k nárůstu zabezpečovaných sportovců – studujících na SG.

V Jilemnici pracují 2 profesionální / 1 SG / a 3 dobrovolní trenéři. SCM a klub zde k přípravě využívá biatlonové střelnice (10 střel. stanovišť), která je majetkem ČSB a klubem je provozována. Na ni jsou napojeny krosové běžecké stezky pro komplexní trénink s během v letním období. V případě dobrých sněhových podmínek je zde možnost komplexního tréninku na lyžích. V zimních měsících sportovci využívají především kvalitních běžeckých tratí (možnost umělého zasněžování ) a malé, schválené malorážkové střelnice na pronajatém pozemku na Mísečkách cca 20km od Jilemnice, kde klub úzce spolupracuje se Skiareálem Špindlerův Mlýn, lesy ČR a Správou KRNAPu. Dobré materiálové zázemí včetně techniky - skútr, mikrobus dávají dobrý předpoklad pro úspěšné pokračování v činnosti.

Kancelář a sklady řeší pronájmem prostor v budově Správy tělovýchovného zařízení města Jilemnice. Klub v současnosti úzce spolupracuje s lyžařským oddílem ČKS SKI Jilemnice a městem Jilemnice na přípravě a finančním zabezpečení výhledově uvažovaného projektu výstavby víceúčelového sportovního areálu pro přípravu sportovců biatlonistů a lyžařů běžců. Součástí areálu by měl být běžecký okruh, asfaltová dráha pro kolečkové lyže, střelnice, přírodní posilovna a technický objekt, který by sloužil jako garáže techniky, sklady materiálu, kanceláře, zasedací místnost a prostory pro převlékání sportovců – při pořádání závodů využito jako mazací buňky.

Vedoucím trenérem SCM je Lenka Votočková.

SCM - Jablonec nad Nisou

Dislokace SCM v biatlonu - Jablonec nad Nisou

Pracují zde 3 biatlonové kluby – SKP Jablonec, SG Jablonec a KB Jablonec. Do klubu biatlonu při SG Jablonec přecházejí sportovci ze ST a klubů v Rožnově pod Radhoštěm, Břidličné, Ostravy.

V SKP Jablonec je soustředěna veškerá seniorská reprezentace cca 15 sportovců v kategorii mužů a žen / ne všichni jsou členy RSC MV/. Právě pro toto středisko – RSC MV jsou připravováni všichni sportovci, kteří jsou zařazováni do SCM.

Kanceláře, posilovna, sauna a regenerační linka jsou umístěny v budově RSC MV přímo v Jablonci a mohou být využity i sportovci zařazenými ve SCM. V biatlonovém areálu v "Břízkách" je kvalitní, vlastní /majetek MV/ biatlonová střelnice s 27 elektronickými střeleckými stanovišti, na kterou navazuje 2km asfaltový okruh pro komplexní trénink na KL, ale také krosové běžecké stezky.

V současné době je zprovozněno díky pomoci MŠMT ČR a města Jablonec nad Nisou umělé zasněžování, které poskytuje kvalitní přípravu sportovců po celou zimní přípravu. Přímo v areálu je provozní budova s menší kapacitou přechodného  ubytování (cca 10 lůžek) při VT a přípravě, kuchyňkou a sociálním zařízením. Dále je zde 10 mazacích buněk na přípravu lyží v průběhu konání závodů a tréninků. Toto materiálně-technické zázemí patří v současnosti mezi nejlepší v ČR. Pořádají se zde domácí a mezinárodní biatlonové soutěže. Velice vhodné tréninkové podmínky k letní i  zimní přípravě. Momentálně se v klubu SKP Jablonec připravuje 9 sportovců.

Klub biatlonu při SG Jablonec soustřeďuje sportovce – studenty sportovního gymnázia z celé ČR. V současné době má v SCM zařazeno 5 sportovců, několik dalších v péči talentované mládeže, o které se starají 2 profesionální trenéři a 2 dobrovolní trenéři. Ke sportovní činnosti využívá prostory SKP Jablonec. Velice dobré zázemí poskytuje internát a možnost stravování na škole. Materiálové předpoklady dává i vybavenost klubu zajištěná péčí trenérů.

V Jablonci nad Nisou centrum působí pod přímou péčí místopředsedy svazu a současně vedoucího centra MV. Výborné podmínky dávají předpoklad výchovy mladých talentů. V současné době jsou v místě k dispozici 3 odborně připravení trenéři  s více než dvacetiletou praxí, kteří dobře vychovávají mládež k nejvyšším cílům.

Vedoucími trenéry SCM jsou Stanislav Řezáč (současně trenér reprezentace juniorů) – zaměstnanec svazu, a Karel Soukal pracující jako zaměstnanec Sportovního gymnázia.

Viessmann

Hamé

Kalendář akcí

Světový pohár

 1. 19. 1. 2017 - 22. 1. 2017 Antholz-Anterselva (ITA)

  BMW IBU World Cup Biathlon 6

 2. 9. 2. 2017 - 19. 2. 2017 Hochfilzen (AUT)

  IBU World Championships

 3. 27. 2. 2017 - 5. 3. 2017 PyeongChang (KOR)

  BMW IBU World Cup Biathlon 7

 4. 7. 3. 2017 - 12. 3. 2017 Tyumen (RUS)

  BMW IBU World Cup Biathlon 8

Český pohár

 1. 21. 1. 2017 - 22. 1. 2017 Letohrad

  2. ČP žactva

 2. 4. 2. 2017 - 5. 2. 2017 Harrachov

  3. ČP D+D

 3. 11. 2. 2017 - 12. 2. 2017 Jablonec nad Nisou

  3. ČP žactva

 4. 25. 2. 2017 - 26. 2. 2017 Harrachov

  MČR žactva

Český biatlon TV

Fan Shop

Facebook